Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

TAISYKLĖS

 

  1. Bendrosios nuostatos
  2. Sutarties sudarymas
  3. Prekės ir jų kaina
  4. Atsiskaitymas už prekes
  5. Dovanų kupono galiojimo laikas ir pirkimo sąlygos
  6. Individualius poreikius atitinkančios Prekės saugojimo taisyklės ir sąlygos
  7. Prekių pristatymas
  8. Prekių grąžinimas
  9. Baigiamosios nuostatos

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje vilkma.com (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios AB „Vilkma“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.
1.2. Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama elektroninės Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.
1.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi elektronine Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, rengia prekių užsakymą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.
1.4. Prieš pradėdamasis naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes elektroninėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.
1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

2.Sutarties sudarymas

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.
2.3. Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti prekių užsakymo.
2.4. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.
2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.
2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

3.Prekės ir jų kaina

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.
3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.
3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.
3.4. Prekės kaina yra nurodoma įskaitant mokesčius, t.y. jei pagal LR PVM įstatymą yra prievolė mokėti PVM, jis yra įskaičiuotas į prekės kainą.
3.5. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 5.2. punkte.
3.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

 

4.Atsiskaitymas už prekes

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:
4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

4.1.2. naudojantis mokėjimo sistema „SEB“;
4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.
4.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

 

5.Dovanų kupono galiojimo laikas ir pirkimo sąlygos

5.1. Dovanų kuponas galioja vienerius metus, skaičiuojant nuo jo įsigijimo dienos.

5.2. Dovanų kuponas yra Pirkėjo ir Pardavėjo sutartis su naikinamuoju terminu, t. y. galiojimo terminu. Ši sutartis įpareigoja dovanų kupono turėtoją įsigyti Prekes ar paslaugas laikantis dovanų kupone nurodytų sąlygų, t. y. įsigyti Prekes ar paslaugas per kupone nurodytą naikinamąjį terminą. Tais atvejais, kai dovanų kupono turėtojas dovanų kupono nepanaudoja per vienerius metus ir jo nepanaudoja ne dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi prievolės įvykdyti pareigą pasibaigus kupono galiojimo terminui. Kadangi kupono galiojimo terminas yra naikinamasis, jis nėra pratęsiamas ir pinigai už laiku nepanaudotą kuponą nėra grąžinami.

5.3. Dovanų kuponu atsiskaityti galima tik fiziniame „Vilkma Bespoke“ salone.

 

6.Individualius poreikius atitinkančios Prekės saugojimo taisyklės ir sąlygos

6.1. Jeigu Pirkėjas pasirinko individualius poreikius atitinkančios Prekės atsiėmimą „Vilkma Bespoke“ salone, Pardavėjas, iškart po Prekės pagaminimo, Pirkėjo nurodytu el. paštu informuoja Pirkėją apie pagamintą Prekę ir Pirkėjo pareigą ją pasiimti ne vėliau kaip per 30 dienų
nuo pranešimo gavimo dienos.

6.2. Pagamintą individualius poreikius atitinkančią Prekę Pirkėjas gali atsiimti Pardavėjo patalpose adresu Olimpiečių g. 1-62, Vilnius, pirmadieniais nuo 9.00 val. iki 17.30 val., antradieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 val. Iki 18.30 val., penktadieniais nuo 9.00 val. iki 10.30 val. ir nuo 3.30 val. iki 18.30 val.

6.3. Jei Pirkėjas nepasiima individualius poreikius atitinkančios Prekės per 30 dienų ar kito individualiai šalių raštu suderinto termino, Pardavėjas el. paštu išsiunčia Pirkėjui priminimą
apie jo pareigą atsiimti pagamintą Prekę ir suteikia Pirkėjui papildomą, ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą Prekei atsiimti.

6.4. Pirkėjas, nepasiėmęs Prekės per papildomą Pardavėjo nustatytą terminą, įsipareigoja už Prekės saugojimą Pardavėjui mokėti 0,30 EUR sandėliavimo mokestį už kiekvieną dieną. Pardavėjas turi teisę atleisti Pirkėją nuo pareigos sumokėti sandėliavimo mokestį, jei Pirkėjas pirmą kartą nepasiima prekių per 30 dienų terminą.

6.5. Šalys susitaria, kad Pardavėjas turi teisę sandėliavimo mokestį vienašališkai pagal kiekvieno mėnesio paskutinę dieną išrašytą sąskaitą įskaityti iš Pirkėjo sumokėtos kainos už Prekę.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja sąskaitą už sandėliavimą ir pranešimą apie po sudengimo likusią avanso sumą išsiųsti Pirkėjui el. paštu.

6.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą apskaičiuotą Prekės sandėliavimo mokestį ir Prekės kainą iki Prekės atsiėmimo momento. Pardavėjas neturi pareigos perduoti Prekės pirkėjui, jei Pirkėjas nesumokėjo Prekės kainos ir Prekės sandėliavimo mokesčio.

6.7. Pirkėjas patvirtina, kad sutinka, jog Sandėliavimo mokesčiui viršijus jo sumokėtą kainą už Prekę taip pat Pirkėjui neatsiėmus Prekės per 90 dienų, Prekė tampa Pardavėjo nuosavybe.

 

7.Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.
7.2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:
7.2.1. Lietuvoje (išskyrus Kuršių neriją) pristatymas kainuoja 2,90 Eur. Perkant prekių už 300 Eur ir daugiau pristatymas – nemokamas. Jei Pirkėjas pageidauja prekes gauti į Kuršių neriją arba į užsienį, Pirkėjas turi teisę susisiekti su Pardavėju el.pašto adresu bespoke@vilkma.com ir susitarti dėl prekių pristatymo.
7.3. Įprastai sandėliuojamos prekės bei dovanų kuponai išsiunčiami Pirkėjui jo nurodytu adresu per 1-3 d.d.; individualius poreikius atitinkančios prekės išsiunčiamos per 15 d.d. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių išsiuntimas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti išsiųstos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.
7.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių.
7.5. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardavėją elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu: eshop@vilkma.com), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.
7.6. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.
7.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymų mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
7.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.
7.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje -faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų / neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimų. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.
7.10. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (PVM sąskaitą -faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ir kokybė atitinka pirkimo – pardavimo Sutarties sąlygas.

 

8.Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus, jeigu įsigytos prekės atitinka individualius poreikius. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu bespoke@vilkma.com.
8.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 6.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:
8.2.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
8.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
8.2.3. prekė turi likti su visomis prisiūtomis ir kitaip pritvirtintomis ar prikabintomis etiketėmis.

8.2.4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimu individualius poreikius atitinkantys gaminiai negali būti grąžinami.
8.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui adresu Deltuvos 21, 20127 Ukmergė, Lietuva.
8.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo (jame nurodydamas grąžinamą prekę ir savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę) bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).
8.5. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 6.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 15 (penkiolika) kalendorinių darbo dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (prekių pristatymo mokestis negrąžinamas), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 6.2. punkte nurodytus reikalavimus.
8.6. Praėjus daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui (keitimui) taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“ bei šių Taisyklių 6.2. – 6.5. punktuose įtvirtintos nuostatos. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles“ negrąžinamomis (nekeičiamomis) prekėmis laikomos tokios įsigytos kokybiškos prekės kaip: apatiniai drabužiai, pėdkelnės, kojinės, puskojinės, naktiniai marškiniai, pižamos, liemenėlės, korsetai ir kiti panašūs dirbiniai bei visos kitos prekės, specialiai išskirtos kaip negrąžinamos (nekeičiamos) “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse“.
8.7. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 6.3. – 6.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.
8.8. Pardavėjas jokioms elektroninėje Parduotuvėje įsigytoms prekėms nesuteikia prekių kokybės garantijos.

 

9.Baigiamosios nuostatos

9.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia elektroninės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės Parduotuvės paslaugomis.
9.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
9.3. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.
9.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti Pirkėjo patalpintus komentarus.
9.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama elektroninės Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šias Taisykles, prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymus, informaciją apie Pardavėją, siūlomas įsigyti prekes bei jų savybes ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
9.6. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.7. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu bespoke@vilkma.com. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo veiklos adresu Deltuvos g. 21, LT-20127 Ukmergė, Lietuva.
9.8. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.9. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Tempkite failus čia